پیری پوست چست؟

آذر ۵, ۱۳۹۷

پیری پوست

حقیقت این است که همه ما قرار است پیر شویم و هیچ کاری نمیتوانیم در این مورد بکنیم. اگر چه قبل از اینکه زمانش برسد پیر […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil