وظایف پوست

آبان ۲۶, ۱۳۹۷

پوست درونی(درمیس)

  پوست درونی پایانه های عصبی غدد ترشعی پیاز مو و رگ ها خونی را در بر میگیرند در اینجا پیاز های مو با ماهیچه با […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil