عملکرد پوست چیست؟

آبان ۲۳, ۱۳۹۷

عملکرد های پوست بیرونی(اپیدرمیس)

پوست بیرونی سه عملکرد اصلی دارد: محافظت از بدن در برابر محیط بیرون به خصوص خورشید: متاسفانه خورشید اشعه های کاملا نامردی و غیر مفید تولید […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil