ساختار پوست

آبان ۲۳, ۱۳۹۷

ساختار پوست

پوست بزرگترین و کارامد ترین عضو بدن است و پیچیده می باشد.اگر پوست را روی یک سطح مسطح پهن کنید میانگین مساحت ان برای یک شخص […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil