درخشندگی پوست

تیر ۲۰, ۱۳۹۶

فواید معجزه اقیانوس

فواید معجزه اقیانوس سه میلیارد سال پیش نخستین شکل از زندگی سلولی از دل اقیانوسها آفریده شد. آدمی هم از همین آفرینش مهجزه آسا زاده شد؛ […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil