خشکی پوست در نوجوانان

آبان ۲۶, ۱۳۹۷

پوست خشک

در پوست سالم غدد ترشح چربی یک ماده چرب به نام sebumرا ترشح می کند  که پوست را مرطوب و لطیف و ضد اب نگه می […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil