ترکیبات فعال

شهریور ۳۱, ۱۳۹۷

مواد تشکیل دهنده فعال

مواد تشکیل دهنده فعال ( ترکیبات فعال ) : مواد تشکیل دهنده فعال مسئول عملکرد و استعمال وسایل آرایشی میباشند . این مواد از قبیل مواد […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil