برخی از رنگ دهنده های مورد استفاده

مهر ۲, ۱۳۹۷

عطر ها

برخی از رنگ دهنده های مورد استفاده : کارامل (۱۹۱۴۰ CL ) – رنگ زرد ۵ عطر ها : باعث بوی خوش محصولات میگردند سازگاری با […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil