اهمیت اب در پوست

آبان ۲۳, ۱۳۹۷

پوشش آب چربی(هایدر و لیپید)

سطح پوست با ماده ای به نام  پوشش اب چربی پوشیده شده است.عملکرد اصلی آن مانند یک مانع خارجی در مقابل باکتری و قارج هاست  علاوه […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil