الکترون آزاد در پوست چیست؟

آذر ۵, ۱۳۹۷

پوست از کار افتاده

پوست انسان ارتجاعی  است که مدام در حال مبارزه با محیط است اثرات شیمیایی و ریست محیطی سلامت و ظاهر ان را مورد حمله قرار می […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil