افزودنی ها

مهر ۲, ۱۳۹۷

افزودنی ها

افزودنی ها : موادی هستند که مانع از خرابی و فساد ماده شده و سبب افزایش و نگهداری محصول میشوند. ویژگی نگهدارنده گی : طیف گسترده […]
شهریور ۲۶, ۱۳۹۷

فرمول ترکیبات وسایل آرایشی و بهداشتی

فرمول ترکیبات وسایل آرایشی و بهداشتی لوازم آرایشی چیست مطابق با مقررات پارلمان اروپایی و انجمن زیبایی ( شماره ۱۲۲۳/۲۰۰۹ ) محصولات آرایشی : هر ماده […]

More Reading:

  • omit

  • orange

  • organ

  • outline

  • owe

  • ownership

  • passenger

  • peculiar

  • pen

  • pencil